0,1706 s

Почитание святых

Мученики Трофим Синадский (Фригийский), Савватий Антиохийский и Доримедонт Синадский (Фригийский), 19 сентября / 2 октября

Икона святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Икона святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Свя­тые му­че­ни­ки Тро­фим, Сав­ва­тий и До­ри­ме­донт по­стра­да­ли за Хри­ста в цар­ство­ва­ние рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Про­ба (276–282).

Од­на­жды в го­ро­де Ан­тио­хии со­вер­шал­ся язы­че­ский празд­ник: при­но­си­лись жерт­вы, ли­лось ви­но, тво­ри­лось бес­чи­ние. При­шед­шие в го­род хри­сти­ане Тро­фим и Сав­ва­тий, с го­ре­чью смот­ря на это шум­ное и непри­стой­ное тор­же­ство, мо­ли­ли Гос­по­да на­ста­вить за­блуд­ших на путь спа­се­ния. Их схва­ти­ли и при­ве­ли к пра­ви­те­лю. На до­про­се свя­тые твер­до ис­по­ве­да­ли свою ве­ру и на при­нуж­де­ния от­речь­ся от Хри­ста от­ве­ча­ли ре­ши­тель­ным от­ка­зом. Во вре­мя же­сто­ких пы­ток свя­той Сав­ва­тий скон­чал­ся, а свя­то­го Тро­фи­ма от­пра­ви­ли на еще бо­лее страш­ные му­че­ния в го­род Си­над к пра­ви­те­лю Фри­гии Ди­о­ни­сию, из­вест­но­му па­ла­чу и ис­тя­за­те­лю. Обу­тый в же­лез­ные са­по­ги с ост­ры­ми гвоз­дя­ми, свя­той Тро­фим 3 дня шел пеш­ком, под­го­ня­е­мый кон­ной стра­жей. Все спо­со­бы пы­ток ис­поль­зо­вал ис­кус­ный му­чи­тель, чтобы сло­мить му­же­ствен­но­го хри­сти­а­ни­на – свя­той Тро­фим лишь по­вто­рял сло­ва Пи­са­ния: "Мно­го скор­бей у пра­вед­но­го, и от всех их из­ба­вит его Гос­подь" (Пс.33,20). Стра­даль­ца бро­си­ли в тем­ни­цу, где его стал по­се­щать тай­ный хри­сти­а­нин – се­на­тор До­ри­ме­донт. Он уха­жи­вал за свя­тым Тро­фи­мом, омы­вая и пе­ре­вя­зы­вая его ра­ны. Ко­гда об этом ста­ло из­вест­но му­чи­те­лям, свя­то­го До­ри­ме­дон­та ста­ли за­став­лять от­речь­ся от хри­сти­ан­ства, а по­том вме­сте со свя­тым Тро­фи­мом бро­си­ли на съе­де­ние зве­рям. Му­че­ни­ки оста­лись нетро­ну­ты­ми. То­гда их усек­ли ме­чом.

Тропарь мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту, глас 8

В Тро́ице хвали́мый Бог тро́ицу му́ченик просла́ви,/ Трофи́ма и Савва́тия и Доримедо́нта:/ в Того́ бо ве́ровавше, врага́ низложи́ша.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Кондак мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту, глас 8

Я́ко страда́льцев основа́ние и благоче́стия утвержде́ние,/ Це́рковь чтит и сла́вит твое́ светоно́сное страда́ние,/ приснопева́емый блаже́нне страда́льче, доблему́дре сла́вне Трофи́ме,/ со страда́вшими с тобо́ю,// очище́ние пою́щим тя испроси́, я́ко непобеди́мь.

Расписание богослужений

20 июля, суббота

  • 16.00 - Всенощное бдение