0,1976 s

Богослужебные тексты

Тропари и Молитвы преподобному Савватию

Тропа1рь прпdбному Савва1тію пусты1ннику Тверско1му, и3гyмену Во1ршинскому чюd. гла1съ, а7.

пусты1нный жи1тель, и3 во1 плоти а4гг7лъ, и3 чудотво1рецъ показа1сz, бг7оно1се tче на1шъ Савва1тіе. поще1ніz ра1ди и3 бдёніz и3 мл7твъ, небє1сныz да1ры пріе1мъ. и3сцэлsеши недyжныхъ, и3 душS приходsщихъ ти2 съ вёрою. Сла1ва да1вшему ти2 крёпость, сла1ва вэнча1вшему тz2, сла1ва дёющему тобо1ю всёмъ и3сцэлє1ніz.

И$нъ тропа1рь прпdбному Савва1тію. глcа, и7.

тебЁ, tче Савва1тіе, и3звёстенъ бы1сть спасе1ніz џбразъ. Воспріи1мъ бо крcтъ, послёдовалъ є3си2 хрcтY. Творsше же и3 ўча1ше є4же презрёти пло1ть, прехо1дитъ бо. Прилежа1ти же w3 души2 ве1щи без8сме1ртнэй. Тёмже и3 со а4гг7лы ра1дуетсz прпdбне дyхъ тво1й

Моли1тва прпdбному Савва1тію:

Q ўг0дниче хrт0въ, прпdбне џтче, пребlжeнне ѓвво саввaтіе, пустhнниче тверскjй, и3гyмене в0ршинскій, н0вый чудотв0рче, поминaй нaсъ недост0йныхъ во с™hхъ твои1хъ и3 бlгопріsтныхъ мlтвахъ пред8 хrт0мъ бGомъ: да сохрани1тъ џнъ нaсъ t и3скушeній, болёзней, скорбeй, лю1тыхъ страстeй и3 внезaпныz смeрти: да дaруетъ џнъ нaмъ вёру, смирeніе, люб0вь, кр0тость, воздержaніе и3 цэломyдріе, и3 крeстъ св0й нести2 съ бlгодaрностію є3мY. Ћкw да хrтY поживeмъ, во хrтЁ житіE сіE приврeменное скончaемъ, со хrт0мъ и3 воскрeснемъ. Ґми1нь.

Ближайшие богослужения