0,1590 s

Документы

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

1)

И#зwбраже1ніе житіz2 прпdбнагw tца2 на1шегw Саватёz подвиза1вшегwсz въ пеще1рэ бли1зъ рэки2 Во1ръшины: при бре1зэ џныz рэки2 созда1сz монасты1рь зово1мъ въ є3го2 и4мz Сава1тьева пусты1нz

2)

Ста1рецъ Савате1й прпdбный мо1литсz џбразу чтCна1го і животворz1щаго крCта гнCz живу1ще въ горЁ на реце2 џръшинэ на бре1зэ нн7э є4сть монасты1рь зово1мъ въ є3го2 и4мz Сава1тева пусты1нz

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Кнz1зь же вели1кій Бори1съ А#леxа1ндровичъ, ревнyz пра1tцємъ свои1мъ ўстро1и монасты1рь на рэцЁ Въръшинэ и3 нарэкова1хъ цр7ковь гдcа на1шегw i3и7са хрcта2 є4же є3мY на небеса2 Възнесе1нію.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Ви1дехъ тогда2 и3 ина1го свz1та ста1рца в8 сава1тіеве пyстыни живyща во tхо1дэ и4менемъ є3fроси1на, бЁ се1й ро1домъ кн7зь те1принскій. Поживе2 же се1й блаже1нный шестьдесz1ть лётъ въ пyстыни не и3сходz2 ни ка1мо же. И# къ немY мно1зи и4ноцы же и3 мірстjи человёцы и3 кнz6зи и3 боz1ре прихожда1ху пресэца1ху безмо1лвіе є3го2. O$нъ же стужи1въ си бежа2 tтyду въ вели1кій но1вгородъ [новэгра1дъ] и3 nбрёте o4стровъ на вели1комъ є4зерэ не1вскомъ и3 та1мw всели1сz и3 дово1лно лBта поживе2. Слы1шавше же w3 не1мъ та1мw сyщіи хрістіz1не живущеи2 по селw1мъ прихожда1ху къ немY съ жена1ми и3 съ дэтьми2. O$нъ же па1ки tбэжа2 въ сават1еву пусты1ню. По прихожде1ніи же сего2 присла2 къ немY самоде1ржецъ землz2 o4ноz кн7зь вели1кій бори1съ а3леxа1дровичъ дще1рь свою2 мла1ду сyщу, и4же [u3же2] тогда2 w3бруче1ну сyщу вели1кому кн7зю и3ва1ну васи1льевичу. И# пріидо1ша же съ не1ю мно1зи а3рхимандри1ти [а3рхиманри1ти] и3 и3гyмєне и3 болz1ре и3 нача1ша моли1ти блаже1ннаго є3fроси1на іа1ко да помо1литсz w3 tрокови1цэ бz1ше бо w3держи1ма ѕёльною не1мошію и3 принесо1ша сію2 на рука1хъ въ пусты1ню блаже1нному є3fроси1ну. O$нъ же tрица1шесz и3 не хотz1ше сегw2 сотвори1ти недосто1йна себе2 нарица1ша и3 грёшна. Nни2 же па1дше на1 землю вси2 со слеза1ми молz1хусz є3мY іа1ко да помо1литсz w3 не1й и3 глаго1лаху си1це іа1ко а4ще сіz2 жива2 бyдеть твои1хъ ра1ди свz1тыхъ моли1твъ tче то два2 ца6рства смири1ши. И#мъ же глагw1лющимъ а4біе tрокови1ца въ боле1знь впаде2 въ таковY іа1ко же всёмъ мнёти іа1ко ќмре. Видёша же сіе2 нача1ша вси2 пла1катисz. ПовелЁ же блаже1нный є3fроси1нъ сію2 tнести2 и3 положи1ти въ це1ркви и4же въ сава1тіеве пyстыни са1мъ же вско1рэ пріи1де въ монасты1рь и3 вни1де въ це1рковь и3 ви1дэ tрокови1цу лежа1щу єдва2 дыха1ти могyщу. Блаже1нный же є3fроси1нъ ста1въ пред8 и3ко1ною пречcтыz бцdа носz1ща на рукY предвёчнаго [превёчнаго] младе1нца нача1тъ моли1тисz со мно1гими слеза1ми и3 рыда1ньми. Та же повелЁ и5мъ моле1бенъ пёти пречтcой бцdэ и3 вели1кому чюдотво1рцу ніко1лэ. Е#гда2 же tпёша моле1бенъ прозрЁ tрокови1ца и3 стёде. Nни2 же возста1виша ю5 и3 а4біе бы1сть здра1ва и3 в8 то1й де1нь tве1доша ю5 ко tцY є3z2. Ви1девши же сіz6 просла1виша бг7а прославлz1юща u3гw1дника своz6.

Ближайшие богослужения